Top / II.学術会誌 / 2.英文学術会誌 Global Environmental Research / Vol20_No1,No2

学術会誌

『Global Environmental Research』 Vol.20 No.1&2

CONTENTS
RadioactiveEnvironmental Pollutionfrom the Fukushima Daiichi Nuclear Accident and Measures towards Recovery -Advancesin Environmental Research -
Preface
file20_1,2-1.pdf
Toshimasa OHARA, Kaname MIYAHARA, Masahiro OSAKO,Seiji HAYASHI, Kuniaki SAITO and Minoru TAKEISHI
 An Overview of Progress in Environmental Research on Radioactive Materials Derived from the Fukushima NuclearAccident
file20_1,2-2.pdf
Toshimasa OHARA and Kaname MIYAHARA
Radiological Conditions in the Environment around the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Site
file20_1,2-3.pdf
Kimiaki SAITO, Hideaki YAMAMOTO, Satoshi MIKAMI, Masaki ANDOH, Norihiro MATSUDA,Sakae KINASE, Shuichi TSUDA, Tadayoshi YOSHIDA, Shinichiro MATSUMOTO, Tetsuro SATO,Akiyuki SEKI and Hiroshi TAKEMIYA
Atmospheric Modeling of Radioactive Materials from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident
file20_1,2-4.pdf
Yu MORINO and Toshimasa OHARA
Investigation of Cesium Sorption Mechanisms into Clay Minerals
file20_1,2-5.pdf
Tsuyoshi YAITA, Daiju MATSUMURA, Tohru KOBAYASHI,Shinichi SUZUKI, Takuya TUJII,Masahiko OKUMURA, Masahiko MACHIDA, Ryuhei MOTOKAWA, Masaki MUKAI and Toshihiro KOGURE
Migration and Accumulation of Radioactive Cesium in the Upstream Region of River Watersheds Affected by theFukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident: A Review
file20_1,2-6.pdf
Seiji HAYASHI
Modeling Transport Behavior of Radiocesium through River Systems

file20_1,2-7.pdf
Kazuki IIJIMA
Analysis of Temporal Changes in Terrestrial Cesium-137 Using Publicly Available Monitoring Data in Japan
file20_1,2-8.pdf
Yoshitaka IMAIZUMI, Keisuke KURODA, Seiji HAYASHI and Noriyuki SUZUKI
Features of Exposure Doses to the Public due to the Fukushima Accident
file20_1,2-9.pdf
Kimiaki SAITO
Studies on Radiation Effects from the Fukushima Nuclear Accident on Wild Organisms and Ecosystems
file20_1,2-10.pdf
Masanori TAMAOKI
Implementation of Decontamination Technologies Appropriate to Japanese Boundary Conditions
file20_1,2-11.pdf
Keiichi KAWASE
Behavior of Radioactive Cesium during Thermal Treatment of Radioactively Contaminated Wastes in the Aftermathof the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident
file20_1,2-12.pdf
Hidetoshi KURAMOCHI, Hiroshi FUJIWARA and Kazuko YUI
Engineering Aspects for Landfi lling Radioactively Contaminated Wastes Derived from the Fukushima DaiichiNuclear Power Plant Accident
file20_1,2-13.pdf
Kazuto ENDO
Potential of Crowdsourcing Approach on Monitoring Radioactivity in Fukushima Prefecture
file20_1,2-14.pdf
Wim Ikbal NURSAL, Toshinori OKUDA and Toshihiro YAMADA